ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων σας για επιχειρήσεις Β & Γ κατηγορίας.

 • • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
 •  • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • • Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
 • • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
 • • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER
 • • Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
 • • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
 • • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • • Μελέτες βιωσιμότητας
 • • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών