ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η φορολογία και η λογιστική παρακολούθηση του κλάδου των οικοδομικών επιχειρήσεων διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. H εταιρία μας εξειδικεύεται στην οικονομική παρακολούθηση της πορείας των εν λόγω επιχειρήσεων και:

• Λογιστική παρακολούθηση  και φορολόγηση οικοδομικών επιχειρήσεων
• Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
• Εκτίμηση προυπολογιστικού κόστους οικοδομής
• Υπολογισμός απολογιστικού κόστους οικοδομής
• Αυτοπαράδοση οικοδομής
• ΦΠΑ οικοπεδούχου και κατασκευαστή (αντιπαροχής)
• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων